آزمون کتبی: زبان قرآن 1. زبان قرآن – مقصود فراستخواه 2. زبان قرآن ، تفسیر قرآن- ترجمه مرتضی کریمی نیا 3. تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن- محمدباقر سعیدی روشن

   تفسیر قرآن

بحث و نقد پیرامون آیات ذیل در تفاسیر با رویکردها و روشهای گوناگون روایی و عقلی- اجتهادی

( الدرالمنثور، نورالثقلین، البرهان، تفسیرالصافی، المیزان، مجمع البیان)

‌أ.         آیه 24 سوره یوسف   ( و لقد همت به و هم بها......  )

‌ب.     آیات 33-30 سوره بقره   ( و اذ قال ربک للملائکه ...   )

‌ج.     آیه 124 سوره بقره   ( و اذ ابتلی ابراهیم ربه ...  )

‌د.     آیه  7 سوره انبیاء / آیه 43 سوره نحل   ( فسئلوا اهل الذکر )

‌ه.       آیه 89 سوره نحل   ( و نزلنا علیک الکتاب تبیانا ... )

‌و.       آیه 74 سوره اسراء    ( و لو لا ثبتناک  ... )

‌ز.     آیه 1 سوره صف    ( سبح لله ما فی السموات  ....)

 

سیر نگارشهای حدیثی فریقین ( جوامع حدیثی)

***    منبع متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

آزمون شفاهی( مصاحبه)

1.      زبان قرآن و مباحث مرتبط بر آن

2.      تفسیر قرآن کریم1 و 2 با تکیه بر روشها و گرایش های تفسیری

3.      جوامع حدیثی و مباحث مرتبط با حوزه حدیث

 

*    نمره نهایی بر اساس 70% نمره آزمون کتبی و 30% نمره مصاحبه اعلام می گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر