برای آزمون کتبی منبع: علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب نفس – زین العابدین قربانی با محوریت کافی کلینی، من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، صحیح بخاری، موطاء مالک خواهد بود برای آزمون شفاهی علاوه بر این، سایر منابع معرفی شده در این حوزه ملاک خواهد بود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر