روی عنوان لینک کلیک کنید ....

آزمون کتبی:

زبان قرآن

 1. چندمعنایی در قرآن کریم - دکتر سید محمود طیب حسینی: فصل 4 و 5
 2. تحلیل زبان قرآن  و روش شناسی فهم آن دکتر محمدباقر سعیدی روشن : فصل اول

 تفسیر قرآن

بحث و نقد پیرامون آیات ذیل در تفاسیر با رویکردها و روشهای گوناگون روایی و عقلی- اجتهادی

( الدرالمنثور، نورالثقلین، البرهان، تفسیرالصافی، المیزان، مجمع البیان)

  1. آیه 24 سوره یوسف   ( و لقد همت به و هم بها......  )
  2. آیات 33-30 سوره بقره   ( و اذ قال ربک للملائکه ...   )
  3. آیه 124 سوره بقره   ( و اذ ابتلی ابراهیم ربه ...  )
  4. آیه  7 سوره انبیاء / آیه 43 سوره نحل   ( فسئلوا اهل الذکر )
  5. آیه 89 سوره نحل   ( و نزلنا علیک الکتاب تبیانا ... )
  6. آیه 74 سوره اسراء    ( و لو لا ان  ثبتناک  ... )
  7. آیه 1 سوره صف    ( سبح لله ما فی السموات  ....)
    
   سیر نگارشهای حدیثی فریقین ( جوامع حدیثی)
 1. علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث    آقای  زین العابدین قربانی
 2. أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث- محمود ابوريه: از  فصل "کتب الحدیث المشهوره" تا آخر کتاب

آزمون شفاهی( مصاحبه)

 1. زبان قرآن و مباحث مرتبط بر آن
 2. تفسیر قرآن کریم1 و 2 با تکیه بر روشها و گرایش های تفسیری
 3. جوامع حدیثی و مباحث مرتبط با حوزه حدیث
  *    نمره نهایی بر اساس 70% نمره آزمون کتبی و 30% نمره مصاحبه اعلام می گردد.
   تذکر: براساس بخشنامه شماره 41975/3/د مورخ 13/8/97 معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لازم است درس آزمون جامع در سیستم جامع گلستان در ترم تحصیلی  جاری توسط دانشجو یان متقاضی اخذ گردد.
   
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر