آزمون جامع دانشجویان دکتری علوم قرآن و حدیث مرکز درروز چهارشنبه مورخ 98/02/25 ساعت 08:30 برگزار خواهد شد. همچنین دانشجویان علاوه بر آزمون کتبی موظف به شرکت در یک آزمون شفاهی می باشند که تاریخ آن متعاقباً اعلام می گردد.

دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع باید دارای شرایط زیر باشند:

  1. کسب نمرات بالای 14 در هر درس( اعم از جبرانی، اصلی، تخصصی و ...) و میانگین کل حداقل 16 از تمامی واحدهای آموزشی دوره.
  1.    قبولی در آزمون زبان انگلیسی بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دوره دکتری
  1.   تسویه حساب کامل مالی قبل از برگزاری آزمون جامع
  1. کامل بودن پرونده دانشجویی ( رفع کلیه نواقص موجود در پرونده)

 در صورت دارا بودن شرایط فوق دانشجو ملزم به ارائه مدرک زبان خارجی و درخواست کتبی شرکت در آزمون جامع می باشد.( فرم پیوست)تقاضانامه شرکت در آزمون جامع

 

 

     احتراماً، اينجانب .............................فرزند................ به شماره شناسنامه............ دانشجوي مقطع دکتري ورودي سال............. به شماره دانشجويي...................... رشته ........................... با توجه به اينکه کليه دروس دوره آموزشي خود را با نمرات حداقل 14 و ميانگين حداقل 16 گذرانده‌ام، متقاضي شرکت در آزمون جامع مورخ ................. مي‌باشم.

    بديهي است در صورتيکه مشخص شود شرايط شرکت در آزمون جامع را نداشته‌ام مرکز تحصيلات تکميلي مجاز است طبق ضوابط اقدام نموده و اينجانب حق هرگونه اعتراض و پيگيري قانوني را از خود سلب مي‌نمايم.

 

 

                                                                نام و امضا دانشجو:

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر